Condicions d’ús

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Aquestes condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, Assessoria Empresarial Unigest SA, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

www.unigestbcn.com proporciona l’accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”), la propietat dels quals pertany a Assessoria Empresarial Unigest S.A. o als seus llicenciants als quals lusuari pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús adequat del portal de conformitat amb la Llei i aquestes condicions, responsabilitat que s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis i continguts que es presten. Aquest registre comporta l’emplenament del corresponent formulari, en el qual l’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita. Arran del mateix, pot sorgir la creació d’una contrasenya que l’usuari haurà de conservar diligentment i de manera confidencial. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi Assessoria Empresarial Unigest S.A. oa tercers per la informació que faciliti.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis que www.fanatichockey.com ofereix, d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme, que atemptin contra els drets humans o, en general, contraris a la llei o l’ordre públic.
Introduir intencionadament a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics d’Assessoria Empresarial Unigest SA, creadora del lloc web, o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Assessoria Empresarial Unigest S.A. presta els seus serveis.

Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics d’Assessoria Empresarial Unigest S.A. o de tercers i, si escau, extreure’n informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer, utilitzant les claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets dexplotació o això resulti legalment permès.

Recollir dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o una altra de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en aquest lloc web (Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de Assessoria Empresarial Unigest S.A. a les autoritats pertinents, i es compromet a cooperar amb les mateixes. En aquest cas, l’usuari respondrà davant d’Assessoria Empresarial Unigest S.A. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Assessoria Empresarial Unigest S.A. no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat a qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar al present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que aquest accés i/ o navegació compleix amb la legislació local aplicable si escau.

Assessoria Empresarial Unigest S.A. no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Assessoria Empresarial Unigest S.A. es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a Assessoria Empresarial Unigest S.A. mitjançant:

a) Enviament per correu postal a la següent adreça: Carrer Güell i Ferrer, 94-100 2a Planta. 08912 Badalona.

b) Comunicació per mitjà de trucada telefònica al número de telèfon: 93 388 15 07

c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@unigestbcn.com

Mitjançant lús daquesta pàgina web, lusuari accepta implícitament que la major part de les comunicacions es realitzaran per via electrònica. A efectes contractuals, l’usuari consent fer servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota comunicació que se li enviï de forma electrònica compleix els requisits legals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de lusuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que disposa la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016.

Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades personals al portal, adreceu-vos a la Política de Privadesa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre d’altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a Assessoria Empresarial Unigest S.A. , sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’Assessoria Empresarial Unigest SA, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari haurà de notificar aquesta circumstància a Assessoria Empresarial Unigest SA, adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, Assessoria Empresarial Unigest S.A. no assumeix cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

ENLLAÇOS

El lloc web d’Assessoria Empresarial Unigest S.A. pot contenir enllaços o hipervincles a altres llocs dInternet, respecte als quals no exerceix cap tipus de control. Per tant, una vegada que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant el present Avís Legal, com la Política de Privadesa i la Política de Cookies deixaran de fer efecte, ja que els llocs web als quals el usuari accedeixi estan subjectes a les seves pròpies polítiques.

Assessoria Empresarial Unigest S.A. no pot assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o hipervincles. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes a llocs web aliens no implica cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

La informació subministrada per aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

Assessoria Empresarial Unigest S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:

Assessoria Empresarial Unigest S.A. no garanteix que els continguts estiguin actualitzats permanentment, ni que no tinguin qualsevol tipus d’error.

Assessoria Empresarial Unigest S.A. no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis generats a l’usuari com a conseqüència d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers.

Presència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-lo. Correspon a l’usuari, en tot cas, estar proveït d’eines adequades que el protegeixin davant de programes informàtics perjudicials.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre Assessoria Empresarial Unigest SA, titular de la pàgina web, i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.